Select Page

PERVEŽIMO TAISYKLĖS

Pagrindinis 9 Pervežimo taisyklės

Paslaugų užsakovai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir vadovautis jomis ruošiant krovinius ir užsakant paslaugas. Taisyklės papildo ir detalizuoja sutartyje tarp Transkaja ir paslaugų užsakovo sutartas sąlygas. Jeigu tarp šių taisyklių ir pasirašytos su klientu sutarties yra prieštaravimų, galioje nuostatos, nurodytos pasirašytoje su Klientu sutartyje.

Krovinio pakavimas turi atitikti galiojančius krovinių gabenimo standartus konkrečiam kroviniui, t.y. įpakavimas turi tinkamai atlaikyti visą transportavimo procesą. Transkaja pasilieka sau teisę, nepriimti krovinio transportavimui, jeigu jis nėra tinkamai supakuotas, arba neatitinka užsakyme nurodyto svorio, ilgio, tūrio, ir tuo pačiu pateikti užsakovui sąskaitą su minimalia suma-100 Lt+PVM. Užsakovas privalo raštu nurodyti planuojamo pervežti krovinio svorį ir išmatavimus bei transportavimo sąlygas.

Krovinio priėmimas ir pristatymas Krovinio Siuntėjas pateikia atvykusiam vairuotujui-ekspeditoriui paruoštą krovinį ir jį lydinčius dokumentus, ne ilgiau kaip per 1 valandą. Krovinio pakrovimo metu, vairuotojui turi būti sudaryta galimybė apžiūrėti krovinį ir įsitikinti, kad nėra pakuočių pažeidimų. Jei nustatomi pažeidimai, krovinio Siuntėjas ir vairuotojas-ekspeditorius privalo sudaryti krovinio pažeidimo aktą ir įršyti pažeidimus krovinio dokumentuose, arba Siuntėjas turi pateikti krovinio sugadinimą liudijančius dokumentus. Atsisakius sudarinėti (pasirašyti) aktą arba pateikti dokumentus, Transkaja pasilieka sau teisę atsisakyti priimti krovinį, o užsakovas privalo sumokėti sumą 100 Lt+PVM. Po krovinio pakrovimo vairuotojas išrašo krovinio važtaraštį,kuriame pasirašo krovinio Siuntėjas ir vairuotojas. Pirmasis važtaraščio egzempliorius lieka  pas krovinio Siuntėją. Nuo šio momento krovinys laikomas priimtu. Vairuotojas turi teisę nepriimti krovinio,kurio įpakavimas arba pakuotės žymėjimas neatitinka šiose taisyklėse aprašytų sąlygų, taip pat krovinio, kuriame gali būti uždrausti vežti daiktai. Krovinio pristatymas vyksta užsakyme nurodytu adresu. Pristatytmo metu krovinio Gavėjas kartu su vairuotoju privalo apžiūrėti visas pakuotes. Pastebėjus pažeidimus, krovinio gavėjas Gavėjas privalo pažymėti juos krovinio dokumentuose bei surašyti krovinio pažeidimo aktą. Jei krovinio dokumentuose nėra atžymų apie pažeidimus, kroviniys laikomas priduotu tvarkingai ir vėliau Transkaja neprisiima jokų įsipareigojimų dėl krovinio ar jo dalies sugadinimo. Krovinio Gavėjas, ne ilgiau kaip per 1 valandą iškrovus krovinį, turi pasirašyti ant krovinio važtaraščio. Vienas važtaraščio egzempliorius lieka krovinio Gavėjui. Nuo šio momento krovinys laikomas pristatytu.

Draudžiami vežti daiktai Vežėjas jokiomis sąlygomis nepriima pervežimui uždraustų daiktų. Jei šis faktas paaiškėja vėliau, krovinio (atitinkamos jo dalies) pervežimas yra nutraukiamas. Uždrausti daiktai – taurieji metalai,brangakmeniai,ginklai,narkotinės medžiagos bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių sąvybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat bet kurie daikatai, prekės, mediagos, kurių vežimas (įvežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Užsakovas prisiima visišką atsakomybę užsakydamas aždraustų daiktų pervežimą ir įsipareigoja padengti visus Vežėjo nuostoliu susijusius su minėtų daiktų pervežimu.

Krovinių draudimas Vežėjas atsako už krovinį ir įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, kurie gali kilti dėl krovinio sunaikinimo, sužalojimo, praradimo ar kitokio jo būklės pablogėjimo dėl Vežėjo kaltės. Kai krovinio vertė yra didesnė nei Vežėjo atsakomybė, (kompensujama iki 50 000 Lt vienam kroviniui), rekomenduojame Jums apdrausti krovinį nuo visų rizikų. Tai padės Jums gauti kompensaciją, jei krovinio sugadinimas ar praradimas įvyko ne dėl Vežėjo kaltės. Vežėjas neatsako už prekių defektus aptiktus tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje.